جلب اشخاص وبازرسی اتومبيل ومنازل

بنام خداوند دادگر

سوال:علی طی ایمیل سوال نموده که :«۱- آیا دادگاه می تواند بدون آنکه شخصی رااحضار نماید مستقیماً او را جلب نماید؟۲- آیا بازرسی منازل ویا اتومبیل اشخاص نیاز به حکم قضائی داردیا خیر؟ وصاحب منزل ویا اتومبیل درصورت مراجعه مامورین چه اقدامی می تواند بکند؟

پاسخ سوال اول:شهروند معززبرابر اصل سی و یکم قانون اساسی اصل برآزادی اشخاص وعدم محدودیت آن آزدای ست .احضار وجلب اشخاص نیازمند به مجوز قانونی دارد.همچنانکه برابر ماده۱۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب درامور کیفری مصوب۱۳۷۸ موارد جلب بدون احضار تصریح شده است ماده موصوف اشعار میدارد:«قاضی می تواند درمواردزیر بدون اینکه بدواًاحضاریه فرستاده باشد ،دستور جلب متهم را صادر نماید:الف -درجرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص فاعدام وقطع عضو می باشد.ب - متهمینی که محل اقامت یا شغل وکسب آنها معین نبوده واقذامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد

»

پاسخ سوال دوم:با عنایت به اصول قانون اساسی خصوصاًاصل بیست ودو آن تفتیش وبازرسی از منازل ووسایل نقلیه وبطورکلی اموال واجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت بشمار کی رود وازنظر قانون اساسی ممنوع است ثانیاً به استناد مفهوم وصراحت قانون آئین دادرسی درامور کیفری ازجمله مواد ۹۶ الی ۱۰۲قانون مذکور اقدام به تفتیش وبازرسی از منازل واموال افراد فقط درصورت وقوع جرم وبه حکم قانون وبه منظور کشف جرم وجلوگیری ازامحاء و فرار متهم ممکن است .ثالثاً:هرگونه بازرسی از منازل واموال مردم برای کشف جرم وجلوگیری از فرار مجرم بایستی تحت نظر ودستورصریح مقامامات صالحه قضائی(دادستان وبازپرس)(درمناطقی که دادسرا تشکیل نشده توسط قاضی تحقیق یارئیس ودادرس شعبه دادگاه) توسط ضابطین دادگستری به عمل آید.رابعاً: بازرسی از اتومبیلها درمدخل ویا داخل شهر درصورتی که مظنون به حمل اجناس ممنوعه ویا اشخاص تحت پیگرد باشد واز نظرامنیت اجتماعی وپیشگیری از وقایع نامطلوب ظروری باشد به شرح فوق صحیح است .بنابراین بازرسیهائی که توسط ایستگاه های بازرسی در مسیر جاده ها بطور مستمر انجام می شود مخالفت صریح با قانون اساسی وقانون آئین دادرسی کیفری داشته وفاقد مجوز قانویست.لذا شهروندان می توانند درزمانی که ماموری جهت بازرسی از منزل یا اتومبیل واموال ایشان مراجعه می نمایند ضمن رعایت احترم به ایشان ارئه ورویت دستور مقام قضائی را ازوی نمایند.بدیهست که مامورین مکلف به ارائه دستور مقام قضائی بوده واستنکاف از ارائه آن تخطی از وظائف محسوب وبرابر قاون قابل تعقیب درمراجع قضائی می باشد.ضمناً علاوه بر مواد موصوف اداره حقوقی قوه قضائی نیز سابقاض نظریه ای به شما ره۲۳۱۷/۷مورخ۷/۴/۱۳۶۵مبنی بر ممنوعیت چنین بازرسی هائی صادر نموده است.

/ 2 نظر / 22 بازدید
reza

weblog ghashanghi dari movafagh bashid

reza

salam weblog jaleb shoma ro khondam linke shomaro to saitam ghara midam movafagh bashid