نفقه زن درفاصله عقدازدواج تا مراسم زفاف

بنام خداوند دادگر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آقاي ع از رشت طي ايميلي سوال نموده است كه: اينجانب با دختر مورد علاقه خود نامزدي كرده ام وعقد نامه رسمي نيز تنظيم نموده ايم اما تاكنون عروسي نكرده ايم. به دلائلي اختلاف ايجاد شد واكنون همسرم عليه اينجانب به عنوان ترك نفقه شكايت نموده است حال آيا ايشان مستحق نفقه مي باشد يا خير؟

درپاسخ به سوال مطروحه شايسته توضيح استكه از آنجائيكه به مجرد انعقاد عقد نكاح صرف نظر از مسئله عرفي حاكم بر جامعه زوجين مكلف به رعايت حقوق وتكاليف نسبت به همديگر مي باشندويكي از حقوق وتكاليف زوجه نسبت به زوج عبارت است استحقاق به نفقه ومكلف به تمكين درمقابل زوج مي باشد.نفقه عبارات است از تهيه وصرف هزينه  خوراك وپوشاك واثاث خانه وجامه بقدر رفع نياز وتوانائي انفاق كننده وتمكين يعني آزاد گذاردن زوج به استمتاع درنياز هاي زناشوئي مي باشد.

وظيفه وتكليف مرد به دادن نفقه مشروط به تمكين زن از او مي باشد ودرماده 1108 قانون مدني نيزآمده است كه «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود»بنابراين چنانچه زن بدون عذر موجه حاضر نشود كه با شوهر خود دريك محل زندگي كند يا به خواسته هاي مشروع وي ازجمله معاشرت با ديگران ،مسائل زناشوئي وو بي اعتنائي كند حقي برگرفتن نفقه نخواهد داشت.به عبارت رساتركيفر ومجازات زني كه بدون عذر موجه از تمكين امتناع مي كند يا به خانه شوهر نمي رود عدم استحقاق وي به نفقه مي باشد«عدم تمكين =سقوط حق نفقه»

حال نظر به اينكه فرقي بين زوجيني كه مراسم زفاف (عروسي )را انجام داده اند وآنانكه انجام نداده اند درذاين خصوص از نظرگاه حقوقي وجود نداردزوجه مكلف به اطاعت وتمكين از زوج بوده وزوج نيز مكلف به پرداخت نفقه به زوجه ميباشد.وبي شك عدم تمكين زوجه سبب سقوط حق نفقه ايشان خواهد بود.نتيجتاً با توجه به اينكه تا قبل از مراسم زفاف تمكيني از جانب زوجه انجام نپذيرفته زوجه مستحق نفقه نمي باشد.دراين باب تعدادي ازمراجع عظام تقليد نظر فقهي خود را  درپاسخ به سوال آيا پرداخت نفقه زوجه اي كه درايام عقد بستگي تمكين تام نمي كند برزوج لازم است؟ يا خير؟اعلام فرموده اند:

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:

نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنكراني:

اگر زوجه بدون دليل موجه تمكين نكند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريهتمكين نكند كه دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.

آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:

درمدتي كه بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني:

درفرض مذكور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

اگر با مطالبه زوج تمكين نكند، حق نفقه ندارد.

 

/ 3 نظر / 461 بازدید
مجنون

سلام در مورد حق حبس لطف كنيد و توضيح بفرمائيد

rezamotamed

سلام بر وکيل معظم و معزز . ممنونم از لطفتان و مطالب مفيد و ارزنده تان . به روزم تشريف بياوريد. يا حق

Mahmoud Dehgani

زاد روز زردشت شاد باد. محمود دهقانی